bizi bilirsin
avuçla su içmeyi
marifet biliriz,
yenilmeyi bir de
kendi sahamýzda.

bizi bilirsin
saçýmýzý ýslatmayý fiyaka biliriz.
limonla!
tespih yaparýz,
düþ kýrýklarýndan.

bizi bilirsin
aðzýnýn içinde oturmak isteriz.
ve rutubetin en yakýþtýðý yer biliriz
aðzýný.

bizi bilirsin,
yaþamak biliriz,
vademiz dolduðunda
avuçlarýna gömülmeyi.